Σελίδες

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Ολόκληρο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Αλβανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

      –  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου,
  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στις 19-20 Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ,
–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 26-27 Ιουνίου 2014, σχετικά με την αναγνώριση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας για την Αλβανία, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015,
–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 13ης Δεκεμβρίου 2016,
–  έχοντας υπόψη την όγδοη σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες,
–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της προεδρίας της Διάσκεψης των Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 4 Ιουλίου 2016, καθώς και τις συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη σύνοδο κορυφής των Παρισίων του 2016,
–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Ανακοίνωση του 2016 για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2016)0715), η οποία συνοδευόταν από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2016 Report» («Αλβανία - Έκθεση για το 2016») (SWD(2015)0364),
–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα του Έκτου Διαλόγου υψηλού επιπέδου για τις βασικές προτεραιότητες, τα οποία εγκρίθηκαν στα Τίρανα στις 30 Μαρτίου 2016,
–  έχοντας υπόψη τις τελικές εκθέσεις των OAΣΕ/ΓΔΘAΔ σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές του 2013 και τις δημοτικές εκλογές του 2015,
–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΑΣΕ, του 2015, σχετικά με την παρακολούθηση των διοικητικών δικών,
–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που εγκρίθηκαν από την 11η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης EE - Αλβανίας (SAPC), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7-8 Νοεμβρίου 2016,
–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλβανία,
–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,
–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0023/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων για την ένταξη και σταθερή πρόοδο στις πέντε βασικές προτεραιότητες για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω εφαρμογή, μεταξύ άλλων, της δέσμης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, την εκλογική μεταρρύθμιση και τον λεγόμενο νόμο περί αποποινικοποίησης είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δημόσιους θεσμούς και τους πολιτικούς εκπροσώπους τους·
Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο σε πνεύμα διαλόγου, συνεργασίας και συμβιβασμού μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί περαιτέρω πρόοδος στην πορεία ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ·
Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας εποικοδομητικός και βιώσιμος πολιτικός διάλογος μεταξύ πολιτικών δυνάμεων με θέμα τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ είναι απολύτως απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ·
Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πολιτική συναίνεση και ευρεία λαϊκή υποστήριξη στην Αλβανία για τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ·
Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την υιοθέτηση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την ένταξη·
ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος παραμένει βασικός παράγοντας για την πρόοδο της διαδικασίας ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ·
Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αλβανία το 2017 θα διεξαχθούν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές·
Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων είναι μεταξύ των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·
Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τη θετική στάση των αλβανικών αρχών σε θέματα περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό να προωθηθούν η ανάπτυξη των υποδομών, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, οι οικονομικές συναλλαγές και η κινητικότητα των νέων·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεχή πρόοδο της Αλβανίας στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, και ειδικότερα τη συναινετική έγκριση, τον Ιούλιο του 2016, συνταγματικών τροποποιήσεων που ανοίγουν τον δρόμο για μια βαθιά και συνολική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος· τονίζει ότι όχι μόνο η συνεπής θέσπιση αλλά και η πλήρης και έγκαιρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων επί των πέντε βασικών προτεραιοτήτων και η σταθερή πολιτική δέσμευση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ· προτρέπει την Αλβανία να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο μητρώο επιδόσεων όσον αφορά τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις·
2.  επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία· υποστηρίζει πλήρως την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ και ζητεί οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις να αρχίσουν μόλις υπάρξει απτή και βιώσιμη πρόοδος στην εφαρμογή της συνολικής μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων· αναμένει ότι η Αλβανία θα παγιώσει την επιτευχθείσα πρόοδο και θα διατηρήσει τον ρυθμό προόδου στην υλοποίηση όλων των βασικών προτεραιοτήτων·
3.  επαναλαμβάνει ότι ο εποικοδομητικός διάλογος, η βιώσιμη πολιτική συνεργασία και η προθυμία για συμβιβαστικές λύσεις είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων και για ολόκληρη τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση νομοθεσίας για τον αποκλεισμό από τα δημόσια αξιώματα όσων έχουν τελέσει ποινικά αδικήματα· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για τη θέσπιση γνήσιου πολιτικού διαλόγου και την επίτευξη εποικοδομητικής συνεργασίας·
4.  επικροτεί τη συναινετική έγκριση των συνταγματικών τροποποιήσεων όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, και τη θέσπιση νόμων για την θεσμική αναδιοργάνωση του δικαστικού συστήματος, της εισαγγελίας και του Συνταγματικού Δικαστηρίου· ζητεί την άμεση έγκριση και την αξιόπιστη εφαρμογή όλων των σχετικών συνοδευτικών νόμων και νομοθετικών διαταγμάτων, και ιδίως του νόμου για την επαναξιολόγηση (έλεγχο) των δικαστών, των εισαγγελέων και των νομικών συμβούλων, καθώς και της δέσμης νομοσχεδίων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος· σημειώνει την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με τη συνταγματικότητα του νόμου περί ελέγχων, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας· επαναλαμβάνει ότι η συνολική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι βασικό αίτημα των Αλβανών πολιτών για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στους πολιτικούς εκπροσώπους τους και στους κρατικούς θεσμούς, και ότι η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα της όλης μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, εξαρτώνται από την επιτυχία της διαδικασίας ελέγχου και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος· υπενθυμίζει ότι η έγκριση και η υλοποίηση μιας τέτοιας μεταρρύθμισης είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ουσιώδους σημασίας για την εδραίωση του κράτους δικαίου και την ενίσχυση της εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα, με σκοπό επίσης την ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των πολιτών στο δικαστικό σύστημα·
5.  χαιρετίζει τη νέα στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης για την περίοδο 2017-2020 και το σχετικό σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στην αύξηση του επαγγελματισμού, της αποτελεσματικότητας και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος δικαστηρίων, και στην επαναξιολόγηση όλων των μελών του δικαστικού συστήματος, καθώς και την αύξηση των δημοσιονομικών πόρων για την εφαρμογή τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διοίκηση του δικαστικού τομέα παραμένει αργή και ανεπαρκής· σημειώνει την έλλειψη προόδου στην πλήρωση κενών θέσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο και στα διοικητικά δικαστήρια και στην αποτελεσματική χρήση του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων· ζητεί να αντιμετωπισθούν περαιτέρω οι τυχόν ελλείψεις στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων η μη ανεξαρτησία έναντι πολιτικών παρεμβάσεων και άλλων πόλων εξουσίας, η επιλεκτική δικαιοσύνη, η μειωμένη λογοδοσία, οι αναποτελεσματικοί μηχανισμοί εποπτείας, η διαφθορά και ο συνολικός χρόνος των δικαστικών διαδικασιών και της εκτέλεσής τους· αποδοκιμάζει τις πολιτικές παρεμβάσεις στις έρευνες και τις δικαστικές διαδικασίες και, συνεπώς, ζητεί την ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος· ζητεί περαιτέρω ενασχόληση με τον τομέα της διοικητικής δικαιοσύνης, με την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η αποτελεσματική πρόσβαση στα δικαστήρια και τη διάθεση πόρων που θα καταστήσουν δυνατή την αποδοτική εργασία των δικαστηρίων· επαναλαμβάνει ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης θα πρέπει να στοχεύει στον καταλογισμό ευθυνών στους παραβάτες και στην προώθηση της αποκατάστασης και επανένταξής τους, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων και των μαρτύρων αδικημάτων·
6.  καλεί την ad hoc κοινοβουλευτική επιτροπή εκλογικής μεταρρύθμισης να ολοκληρώσει ταχέως την επανεξέταση του εκλογικού κώδικα λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη όλες τις προηγούμενες συστάσεις του Γραφείου του ΟΑΣΕ για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΟΑΣΕ/ΓΔΘAΔ) και ενισχύοντας τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων και την ακεραιότητα των εκλογικών διαδικασιών· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους σε εύθετο χρόνο πριν από τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2017 και να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την αποπολιτικοποίηση των εκλογικών διοικητικών μηχανισμών· υπενθυμίζει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οι δημοκρατικές εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καλεί τις αρχές να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) να συμμετέχουν ενεργά στην επισκόπηση της συνολικής εκλογικής διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι οι ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές έχουν καθοριστική σημασία για την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να επιλυθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου συστήματος λογιστικών ελέγχων·
7.  καλεί τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας να τηρούν τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του νόμου όσον αφορά τον αποκλεισμό των δραστών εγκληματικών πράξεων από τα δημόσια αξιώματα κατά την κατάρτιση των καταλόγων υποψηφίων για τις επόμενες εκλογές· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής·
8.  προτρέπει τις αλβανικές αρχές να λάβουν μέτρα που θα επιτρέψουν στους αλβανούς πολίτες οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό να ψηφίζουν στις αλβανικές εκλογές έξω από τη χώρα·
9.  επικροτεί τη βελτιωμένη διαφάνεια και συμμετοχικότητα των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, αλλά ζητεί την ενίσχυση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων, για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα της ΕΕ και για να γίνει καλύτερη χρήση των διαφόρων μηχανισμών και οργάνων εποπτείας, ώστε να λογοδοτεί η κυβέρνηση· ζητεί να εγκριθεί ο κοινοβουλευτικός κώδικας δεοντολογίας, ο δε κανονισμός του να απηχεί την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τον ρόλο του κοινοβουλίου στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· προσφέρεται να διερευνήσει τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο της Αλβανίας στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη προς τα κοινοβούλια των χωρών της διεύρυνσης, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα του Κοινοβουλίου της Αλβανίας να παράγει ποιοτική νομοθεσία σύμφωνη με το κεκτημένο της ΕΕ και να ασκεί τον εποπτικό του ρόλο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων·
10.  σημειώνει τις προσπάθειες για μια πιο φιλική προς τους πολίτες δημόσια διοίκηση και τη σταθερή πρόοδο στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της μεταρρύθμισης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών· ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της εφαρμογής του νόμου περί δημοσίων υπηρεσιών και του κώδικα διοικητικών διαδικασιών, ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής, με βάση τα προσόντα και τις επιδόσεις, και να ενισχυθούν οι ικανότητες των θεσμών και των ανθρώπινων πόρων, για να εδραιωθούν τα όσα ήδη επιτεύχθηκαν στην προσπάθεια για μια πιο αποδοτική, αποπολιτικοποιημένη, διαφανή και επαγγελματική δημόσια διοίκηση, κάτι το οποίο θα καταστήσει δυνατή επίσης την αποτελεσματική διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην ΕΕ· ζητεί να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες, η αυτονομία, η αποδοτικότητα και οι πόροι των δομών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η υπηρεσία του Διαμεσολαβητή· επαινεί το Εθνικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση για τις πρωτοβουλίες του για τη βελτίωση των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την ένταξη· τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών και εποπτικών φορέων·
11.  λαμβάνει υπό σημείωση την εφαρμογή της χωροταξικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι χρειάζεται να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για την αύξηση των χρηματοοικονομικών και διοικητικών ικανοτήτων των νεοσύστατων οντοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης·
12.  χαιρετίζει την έγκριση σημαντικών πτυχών της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταξύ άλλων σχετικά με την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες· συνεχίζει, ωστόσο, να εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η διαφθορά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, είναι διαδεδομένη σε πολλούς τομείς και συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι βασικά όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς εξακολουθούν να υφίστανται πολιτικές παρεμβάσεις και έχουν περιορισμένες διοικητικές ικανότητες· σημειώνει ότι η ανεπαρκής διοργανική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την προδραστική έρευνα και την αποτελεσματική δίωξη της διαφθοράς· τονίζει την ανάγκη ενός πιο κατάλληλου νομικού πλαισίου για τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων και την καλύτερη διοργανική συνεργασία, ιδίως μεταξύ των αστυνομικών και των εισαγγελικών υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις τους όσον αφορά την έρευνα, τη δίωξη και την καταδίκη, μεταξύ άλλων και στις υποθέσεις υψηλού επιπέδου·
13.  επικροτεί τη συνέχιση της εφαρμογής της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την ενισχυμένη διεθνή αστυνομική συνεργασία· ζητεί επίσης τη διάλυση των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και την αύξηση του αριθμού τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διεθνών οργανισμών, αστυνομίας και εισαγγελικών υπηρεσιών και την ενίσχυση των θεσμικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων· εκφράζει ανησυχία για τις χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά τη δέσμευση και κατάσχεση παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και ζητεί να αυξηθεί η ικανότητα και η χρήση οικονομικών ερευνών, ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις στο πεδίο αυτό· σημειώνει ότι, παρά την ανοδική τάση στη διερεύνηση υποθέσεων που περιλαμβάνουν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο αριθμός των οριστικών καταδικαστικών αποφάσεων παραμένει περιορισμένος·
14.  ζητεί, παρόλο που επιδοκιμάζει τις πρόσφατες επιχειρήσεις κατά φυτειών κάνναβης, να ενισχυθούν τα μέτρα για την εξάλειψη της καλλιέργειας, παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών στην Αλβανία και των σχετικών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, μέσω της ενίσχυσης της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας στο πεδίο αυτό· σημειώνει, ωστόσο, ότι η αστυνομία και οι εισαγγελείς δεν εντοπίζουν τις εγκληματικές συμμορίες που ευθύνονται για την καλλιέργεια ναρκωτικών·
15.  ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης λαθρεμπορίας όπλων, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση της συνεργασίας με την ΕΕ στο πεδίο αυτό, καθώς και με την καταστροφή του υπόλοιπου αποθέματος μικρών όπλων και ελαφρού οπλισμού και τη βελτίωση των συνθηκών στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης· ανησυχεί για το πολύ υψηλό ποσοστό φόνων με πυροβόλα όπλα στην Αλβανία·
16.  ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα των κρατικών αρχών να αναζητούν, να κατάσχουν και να δημεύουν τα κέρδη από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και να προλαμβάνουν τη νομιμοποίηση, μέσω του Διαδικτύου, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·
17.  παροτρύνει την Αλβανία να βελτιώσει περαιτέρω το νομικό της πλαίσιο για τον καθορισμό του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τους πρόσφυγες· επαινεί τις προσπάθειες της αλβανικής αστυνομίας με στόχο την εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών με τον Frontex και ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των προσφύγων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ· εκφράζει ανησυχία για την πρόσφατη αύξηση των περιστατικών εμπορίας ανθρώπων· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη προσοχή στα κύρια θύματα αυτής της παράνομης δραστηριότητας και ιδίως στους ασυνόδευτους ανήλικους, τις γυναίκες και τα κορίτσια·
18.  ανησυχεί για τον υπερπληθυσμό στις φυλακές και (τις αναφορές για) την ανεπαρκή ιατρική φροντίδα στα κέντρα κράτησης, καθώς και για την κακομεταχείριση την οποία υφίστανται οι ύποπτοι μέσα στα αστυνομικά τμήματα· συνιστά να αναθεωρηθεί η τιμωρητική προσέγγιση, να αναταξινομηθούν τα ποινικά αδικήματα και να αυξηθεί η χρήση ποινών εναλλακτικών στη φυλάκιση·
19.  διαπιστώνει τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών οργάνων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών (ΟΚΠ) στα θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση· σημειώνει ότι μια κοινωνία των πολιτών που διαθέτει μέσα δράσης αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα κάθε δημοκρατικού συστήματος· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερο συντονισμό με τις ΟΚΠ σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου για την Κοινωνία των Πολιτών· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματος στην ενημέρωση και τη δημόσια διαβούλευση, και την καλύτερη ρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου που αφορά τις ΟΚΠ·
20.  υπενθυμίζει ότι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων περιλαμβάνεται η ανάγκη να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και οι πολιτικές κατά της εφαρμογής διακρίσεων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της επιβολής τους· καλεί τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται για την βελτίωση του κλίματος ένταξης και ανεκτικότητας για όλες τις μειονότητες της χώρας, σε ευθυγράμμιση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των μειονοτήτων, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της Κρατικής Επιτροπής για τις Μειονότητες· εκφράζει ικανοποίηση για τις αρχικές ενέργειες με στόχο τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων και καλεί την Αλβανία να εγκρίνει τον νόμο πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων και να κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες· σημειώνει την ευρεία διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία περιλαμβάνονται ανεξάρτητοι οργανισμοί, μειονοτικές ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης για τους Ρομά, τους Τσιγγάνους και άλλες εθνοτικές μειονότητες· ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην απασχόληση και σε όλες τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική στέγαση και η νομική βοήθεια· ανησυχεί επειδή, παρά τις βελτιώσεις, η ένταξη των παιδιών των Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει η χαμηλότερη στην περιοχή·
21.  επαινεί τις ποσπάθειες του γραφείου του Διαμεσολαβητή για τη βελτίωση της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος· εκφράζει ικανοποίηση για τη δραστήρια προώθηση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου· λυπάται για το γεγονός ότι το έργο του γραφείου του Διαμεσολαβητή συνεχίζει να είναι περιορισμένο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και προσωπικού στα κεντρικά και τα τοπικά γραφεία του· ζητεί να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες, η αυτονομία, η αποδοτικότητα και οι πόροι της υπηρεσίας του διαμεσολαβητή·
22.  συνεχίζει να ανησυχεί για τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και κοριτσιών που ανήκουν σε μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες, αλλά και για την απουσία κατάλληλων μέτρων για την προστασία τους, καθώς και για τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών για τη διαμόρφωση ενός ιστορικού υποθέσεων κατά των διακρίσεων· καλεί τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν να προωθούν την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία και την πρόληψη τέτοιων κρουσμάτων και να βελτιώσουν την υποστήριξη προς τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)· καλεί τις αρχές να καταπολεμήσουν τις στερεότυπες προκαταλήψεις σε σχέση με το φύλο, μέσω μιας συστηματικής εκπαίδευσης και δημόσιων συζητήσεων, αλλά και με τη χρήση κυβερνητικών μέτρων·
23.  ζητεί τη βελτίωση των θεσμικών μηχανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και για την αποτροπή της παιδικής εργασίας·
24.  σημειώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων στην Αλβανία, μέσω της πλήρους εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας· συνιστά να κατοχυρωθούν στη νομοθεσία και να διασφαλιστούν στην πράξη τα δικαιώματα των πληθυσμών βουλγαρικής εθνότητας στις περιοχές της Πρέσπας, του Γκόλο Μπάρντο και της Γκόρα·
25.  σημειώνει τη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και προτρέπει την κυβέρνηση να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρα του προγράμματος που θα ακολουθεί η Αλβανία μέχρι το 2020·
26.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ως τώρα διεξαγάγει ουσιαστική ποινική έρευνα σε σχέση με τους θανάτους κατά τη διαδήλωση της 21ης Ιανουαρίου 2011· καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα των γεγονότων εκείνης της ημέρας·
27.  επικροτεί τη θρησκευτική ανοχή και την καλή συνεργασία μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές και τις θρησκευτικές κοινότητες να συνεργαστούν για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της θρησκευτικής ειρήνης, σε συμμόρφωση προς το Σύνταγμα· θεωρεί σημαντική την πρόληψη της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης, μέσω μιας στοχευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες πληροφοριών, τις αστυνομικές αρχές και το δικαστικό σύστημα, μεταξύ άλλων μέσω της αποστράτευσης και της επανένταξης των επιστρεφόντων ξένων μαχητών, την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού σε συνεργασία με τις ΟΚΠ και τις θρησκευτικές κοινότητες, και την ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα· επιδοκιμάζει το συνολικό νομικό πλαίσιο της χώρας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· ζητεί να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· τονίζει τη σημασία που έχουν τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και για την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων αυτών·
28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πέρυσι ήταν περιορισμένη η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· επαναλαμβάνει την κρίσιμη σημασία που έχουν τα επαγγελματικά και ανεξάρτητα ιδιωτικά και δημόσια μέσα ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την πολιτική επιρροή στα μέσα ενημέρωσης και για τα εκτεταμένα φαινόμενα αυτολογοκρισίας μεταξύ των δημοσιογράφων· διαπιστώνει τη βραδεία εφαρμογή του νόμου για τα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης και τις καθυστερήσεις στην πλήρωση των κενών θέσεων στην Αρχή Οπτικοακουστικών Μέσων (ΑΟΜ)· ζητεί μέτρα ώστε να καταστούν πιο αυστηρά τα επαγγελματικά και τα δεοντολογικά πρότυπα των τακτικών συμβάσεων εργασίας για δημοσιογράφους και αυτές να καταστούν ο κανόνας, να ενισχυθεί η διαφάνεια για τις κρατικές διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, η αμεροληψία και η λογοδοσία της ρυθμιστικής αρχής και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ιδίως στην προοπτική των προσεχών βουλευτικών εκλογών· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί το εσωτερικό καθεστώς της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTSH, καθώς επίσης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάβασης σε ψηφιακό σήμα·
29.  επικροτεί τις βελτιώσεις στη δημοσιονομική εξυγίανση, τα καλύτερα αποτελέσματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι η διατήρηση των ανεπαρκειών στο κράτος δικαίου και το περίπλοκο ρυθμιστικό περιβάλλον αποθαρρύνουν τις επενδύσεις· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα εμβάσματα των μεταναστών αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της εσωτερικής ζήτησης· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα για καλύτερη εκτέλεση των συμβάσεων και καλύτερη είσπραξη των φόρων και να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον· εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο άμεσων αναθέσεων και υποβολής προσφορών χωρίς ανταγωνισμό, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μακροπρόθεσμης εξωτερικής ανάθεσης και συμβάσεων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αμφισβητήσιμες επιπτώσεις όσον αφορά το δημόσιο συμφέρον·
30.  συνιστά στις αρχές να επισπεύσουν την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομών, όπως της σιδηροδρομικής σύνδεσης και του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου μεταξύ Τιράνων και Σκοπίων, που αποτελεί μέρος του διαδρόμου VIII·
31.  σημειώνει με ανησυχία τις περιορισμένες διοικητικές ικανότητες όσον αφορά την επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και τις σοβαρές ανεπάρκειες στη διαχείριση των αποβλήτων και τη διαχείριση των υδάτων, γεγονός που συχνά οδηγεί σε περιβαλλοντικά εγκλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τους οικονομικούς πόρους της Αλβανίας και εμποδίζουν την πορεία προς μια οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και να εξασφαλιστεί η δημόσια συμμετοχή και η διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών σε σχέση με σημαντικά έργα· τονίζει την καίρια σημασία που έχει να επιτευχθούν οι σχετικοί με την αλλαγή του κλίματος στόχοι χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά η βιοποικιλότητα, το τοπίο, οι υδάτινοι πόροι, η πανίδα, η χλωρίδα και οι θιγόμενοι τοπικοί πληθυσμοί·
32.  τονίζει ότι οι περιβαλλοντικές συνέπειες των υδροηλεκτρικών σταθμών συχνά δεν αξιολογούνται επαρκώς για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τις διεθνείς προδιαγραφές και τη σχετική με τη φύση νομοθεσία της ΕΕ· συμβουλεύει την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός εθνικού δρυμού στον Αώο και να εγκαταλείψει τα σχέδια για νέους υδροηλεκτρικούς σταθμούς κατά μήκος του Αώου και των παραποτάμων του· ζητεί την περαιτέρω ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ενέργεια και, ιδίως, την υιοθέτηση μιας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και απόδοση· επιδοκιμάζει το εθνικό σχέδιο δράσης 2015-2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)·
33.  σημειώνει ότι η επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί αποτελεσματικά· ζητεί να γίνουν ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής, επιστροφής και αποζημίωσης των ιδιοκτησιών και να επικαιροποιηθεί και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η στρατηγική 2012-2020 για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· παροτρύνει ακόμη τις αρχές να αναπτύξουν έναν χάρτη πορείας με σαφείς αρμοδιότητες και προθεσμίες στο πλαίσιο αυτό, καθώς και να διεξαγάγουν μια εκστρατεία δημόσιας πληροφόρησης για να ενημερώσουν τους πρώην ιδιοκτήτες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων· ζητεί να βελτιωθούν η διαφάνεια, η ασφάλεια δικαίου και η ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά τον νόμο για τις αποζημιώσεις για ιδιοκτησίες που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περιόδου· ζητεί τον διορισμό ενός εθνικού συντονιστή για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την επιτάχυνση της διαδικασίας καταγραφής και χαρτογράφησης των ιδιοκτησιών, περιλαμβανομένης και της ψηφιοποίησης των σχετικών δεδομένων·
34.  τονίζει τη σημασία που έχει η διεξαγωγή ερευνών στη διαδικασία για την αποκάλυψη εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από το προηγούμενο κομμουνιστικό καθεστώς, καθώς και την ηθική, πολιτική και νομική ευθύνη των κρατικών θεσμών στη διαδικασία αυτή· καλεί τις αρχές να διαμορφώσουν κατάλληλα νομοθετικά μέτρα που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση των θυμάτων, όπου να περιλαμβάνονται η αποζημίωση των θιγέντων και των οικογενειών τους και η ανάκληση όλων των δικαστικών αποφάσεων που είχαν ληφθεί με πολιτικά κίνητρα και βρίσκονται ακόμη σε ισχύ· καλεί τις κρατικές αρχές να διεξαγάγουν έρευνες και να παραπέμψουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια της κομμουνιστικής δικτατορίας·
35.  σημειώνει ότι η αντιμετώπιση του κομμουνιστικού παρελθόντος έχει καίρια σημασία για τη διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα· επιδοκιμάζει τον νόμο για τη θέσπιση μιας αρχής για το άνοιγμα των φακέλων της Sigurimi· εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσίευση από την αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ και τη γερμανική πρεσβεία της έρευνας σχετικά με τη γνώση και το κοινό αίσθημα για το κομμουνιστικό παρελθόν της Αλβανίας και τις προσδοκίες της για το μέλλον· σημειώνει ότι οι προσπάθειες αυτές θα βοηθήσουν την έναρξη ενός διαλόγου για το παρελθόν και τη διαμόρφωση προσδοκιών για το μέλλον·
36.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, της συμμετοχής των ΟΚΠ, των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των μηχανισμών επιβολής των κοινωνικών δικαιωμάτων· προτρέπει την κυβέρνηση να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, τη μείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων και τον καλύτερο εφοδιασμό των νέων με δεξιότητες και γνώσεις· τονίζει τη σημασία που έχει η στήριξη μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) για την εκπαίδευση, την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές·
37.  καλεί τις αλβανικές αρχές να ενισχύσουν τις πολιτικές τους για τους ανθρώπους με αναπηρίες, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ή ακόμη και εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα ψήφου·
38.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου, τις οποίες υποβάλλουν Αλβανοί στα κράτη μέλη της ΕΕ και που κρίνονται αβάσιμες, αυξήθηκε εκ νέου· καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει άμεση και αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και να εντείνει τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης, κοινωνικοοικονομικής υποστήριξης και πρόληψης στο εν λόγω πεδίο, καθώς και να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που το προκαλούν και οι οποίοι συνδέονται με την ανεργία και τις διαρθρωτικές αδυναμίες στις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και υγείας· τονίζει την ανάγκη να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι πόροι στη Γενική Διεύθυνση για τα Σύνορα και τη Μετανάστευση και στη συνοριακή αστυνομία, καθώς και να βελτιωθεί η σχετική διοργανική συνεργασία, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα η παράτυπη μετανάστευση·
39.  συγχαίρει την Αλβανία για την συνεχή πλήρη ευθυγράμμισή της με τις σχετικές δηλώσεις της ΕΕ και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αποδεικνύοντας την σαφή δέσμευσή της υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αλληλεγγύης· τονίζει τη σημασία και την ανάγκη για συνέχιση της εποικοδομητικής πολιτικής της Αλβανίας στην πολιτική σταθερότητα της περιοχής·
40.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση των αλβανικών αρχών να ευθυγραμμίσουν την αλβανική εξωτερική πολιτική με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1671 του Συμβουλίου για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας·
41.  υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν σχέσεις καλής γειτονίας, που παραμένουν ουσιώδους σημασίας, ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διεύρυνσης, αλλά και ως όρος της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης· εκφράζει ικανοποίηση για τον εποικοδομητικό και προδραστικό ρόλο της Αλβανίας στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας με τις λοιπές χώρες της διεύρυνσης και τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ· εκφράζει ικανοποίηση για τη συμμετοχή της Αλβανίας στην πρωτοβουλία της Ομάδας των Έξι των δυτικών Βαλκανίων·
42.  συγχαίρει τόσο την Αλβανία όσο και τη Σερβία για τη συνεχιζόμενη προσήλωσή τους στη βελτίωση των διμερών σχέσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω του γραφείου περιφερειακής συνεργασίας των νέων (RYCO), που εδρεύει στα Τίρανα· προτρέπει τις δύο χώρες να συνεχίσουν την καλή τους συνεργασία, για την προαγωγή της συμφιλίωσης στην περιοχή, ιδίως μέσω προγραμμάτων για νέους, όπως εκείνα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του «Θετικού θεματολογίου για τη νεολαία στα δυτικά Βαλκάνια»·
43.  σημειώνει τις πρόσφατες προστριβές στις σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας και συνιστά στις δύο πλευρές να αποφεύγουν πράξεις ή δηλώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στις σχέσεις τους·
44.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να συμπεριλάβει η Επιτροπή στις εκθέσεις της στοιχεία για τη βοήθεια του ΜΠΒ προς την Αλβανία και για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων, και ιδίως για την βοήθεια που παρέχει ο MΠB για την υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων και των συναφών έργων·
45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αλβανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία προσβάλουν και θίγουν πρόσωπα θα διαγράφονται.
Ανώνυμα μηνύματα που θα θίγουν επώνυμα άτομα θα διαγράφονται.
Σας προσκαλούμαι σε έναν διάλογο απόψεων και θέσεων για ένα καλύτερο μέλλων της ιδιαίτερης πατρίδος μας.