Σελίδες

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ: “ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ή ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ.”


ΑΔΑ: Β4ΘΤ4691ΩΔ-Υ6Ι
Αθήνα 25/09/2012

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Σας κάνουμε γνωστό ότι από 01/10/2012 μέχρι 30/11/2012 θα εφαρμοστεί το μέτρο της
καταγραφής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών
επιδομάτων του ΟΓΑ στα ΕΛ.ΤΑ. ή στις Τράπεζες, απ' όπου τους καταβάλλεται η σύνταξη ή το
οικογενειακό επίδομα.
Η καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι υποχρεωτική και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Παράλληλα με την καταγραφή θα γίνει έλεγχος και επικαιροποίηση των στοιχείων των Μητρώων
των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων ως προς τον ΑΜΚΑ και τον
ΑΦΜ.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα αποσταλεί από τον ΟΓΑ σε όλους τους συνταξιούχους και
δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων ενημερωτική επιστολή, στην οποία θα περιγράφεται η
διαδικασία:

α) της καταγραφής και
β) του ελέγχου του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ τους.
Ι. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που θα λάβουν την ενημερωτική
επιστολή θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.)
από το οποίο εισπράττουν τη σύνταξή τους, προκειμένου να καταγραφούν, επιδεικνύοντας:
α) Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους και
β) τη σχετική ενημερωτική επιστολή.
ΙΙ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ
Οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που αποδεδειγμένα αδυνατούν να
προσέλθουν στα πιστωτικά ιδρύματα και μόνο αυτοί, θα καταγραφούν δια του νομίμου
εκπροσώπου τους στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, στον οποίο θα πρέπει
να προσέλθει ο εκπρόσωπός τους προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1.Καταγραφή από πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
α) Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για την καταγραφή, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία ή τη Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που η θεώρηση θα
γίνει στην οικία του δικαιούχου προσώπου. Εάν το πληρεξούσιο είναι παλαιό (πέραν του έτους),
απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,
ότι το πληρεξούσιο βρίσκεται σε ισχύ.
β) Ιατρική γνωμάτευση/ βεβαίωση νοσηλείας.
γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του δικαιούχου και του πληρεξουσίου ή του
εξουσιοδοτημένου προσώπου.
δ) Προκειμένου για συνταξιούχο (γήρατος, αναπηρίας ή επιζώντων) που κατοικεί στο
εξωτερικό και πληρώνεται τη σύνταξή του στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση από
την αρμόδια προξενική αρχή, εκδοθείσα κατά το χρονικό διάστημα της καταγραφής, στην οποία
να πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
α) Εάν κατά την καταγραφή διαπιστωθεί ότι συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας ή
δικαιούχος οικογενειακών επιδομάτων διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό δεν θα καταγραφεί.
Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ,
ώστε να ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής του ή του χορηγούμενου οικογενειακού
επιδόματος.
β) Τα πρόσωπα που είναι παράλληλα συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακού
επιδόματος από τον ΟΓΑ θα λάβουν δύο ενημερωτικές επιστολές , μία από τον Κλάδο Ι΄
Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωμής Συντάξεων και μία από τον Κλάδο
ΣΤ΄Οικογενειακών Επιδομάτων.
Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να καταγραφούν οπωσδήποτε δύο φορές, μία ως συνταξιούχοι
και μία ως δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων.
2.Καταγραφή συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω
διανοητικής διαταραχής.
α) Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη ή επιτρόπου ή απόφαση της
Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας του ΙΚΑ για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή
β) Εάν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω αποφάσεις, βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας ή της
Δημοτικής Αστυνομίας, ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή και το βιβλιάριο υγείας του
συνταξιούχου.
γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του εκπροσώπου και του συνταξιούχου.
δ) Προκειμένου για συνταξιούχο που περιθάλπεται σε Δημόσιο Ιδρυμα η καταγραφή του
μπορεί να πραγματοποιηθεί και από το Διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του Ιδρύματος, ο οποίος θα
προσκομίσει την ταυτότητά του, καθώς και την ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας του
συνταξιούχου.
3. Καταγραφή ανήλικων συνταξιούχων (ορφανών τέκνων ή επιδοματούχων παραπληγικών)
που δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα.
α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του εκπροσώπου τους (γονέα ή κηδεμόνα ή προσώπου
που ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου κατόπιν δικαστικής απόφασης).
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Βιβλιάριο υγείας του ανήλικου τέκνου.
Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις των δικαιούχων ορφανικών συντάξεων πρέπει να
απογραφούν ξεχωριστά όλοι οι δικαιούχοι.
Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων και επιδοματούχων
θα τηρούνται στο Αρχείο του Ανταποκριτή του ΟΓΑ, ώστε οποτεδήποτε αναζητηθούν από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ, για έλεγχο, να είναι διαθέσιμα.
ΙΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ
Παράλληλα με την καταγραφή φυσικής παρουσίας θα γίνει έλεγχος και επικαιροποίηση του
Μητρώου συνταξιούχων και του Μητρώου δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων ως προς τον
ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους.
Οι συνταξιούχοι και επιδοματούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν στην ενημερωτική επιστολή
αναγράφεται ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ τους και αν οι αναγραφόμενοι αριθμοί είναι σωστοί.
Στην περίπτωση που δεν αναγράφονται ο ΑΜΚΑ ή και ο ΑΦΜ ή αναγράφονται αλλά είναι
λανθασμένοι, θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ για να δηλώσουν το σωστό
ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ τους, προσκομίζοντας:
α) Για την καταχώριση ή διόρθωση του ΑΦΜ, το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου
εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
β) Για την καταχώριση ή διόρθωση του ΑΜΚΑ, βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που
συνταξιούχος ή επιδοματούχος δεν διαθέτει ΑΜΚΑ θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο
ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
Επισημαίνουμε ότι, οι συνταξιούχοι που παράλληλα λαμβάνουν και οικογενειακό επίδομα θα
πρέπει να ελέγξουν τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους και στις δύο ενημερωτικές επιστολές που θα
λάβουν.
Εάν ο αναγραφόμενος στην επιστολή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ είναι σωστός, δεν απαιτείται καμμία
ενέργεια από τον συνταξιούχο ή επιδοματούχο.
IV. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΓΑ
Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ
Στη διαδικτυακή εφαρμογή των Ανταποκριτών έχει δημιουργηθεί από τη Διεύθυνση
Μηχανογράφησης του ΟΓΑ ειδική Υπηρεσία “Καταγραφή Φυσικής Παρουσίας” μέσω της
οποίας θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των συνταξιούχων και επιδοματούχων που αδυνατούν
να προσέλθουν στις Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ.
Στην εφαρμογή αυτή θα καταγράφονται τα στοιχεία του συνταξιούχου ή επιδοματούχου και του
εκπροσώπου που θα προσέλθει αντί αυτού για την καταγραφή.
Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της ανωτέρω υπηρεσίας παρατίθενται στη συγκεκριμένη
εφαρμογή.
Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ
Η καταχώριση του ελλείποντος ή του ορθού ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ στα Μητρώα του ΟΓΑ θα γίνει
επίσης μέσω ειδικής διαδικτυακής Υπηρεσίας “Δήλωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ” που έχει επίσης
δημιουργηθεί από τη Διεύθυνση Μηχανογραφησης του ΟΓΑ.
Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Στις περιπτώσεις που οι ενημερωτικές επιστολές δεν παραληφθούν για οποιοδήποτε λόγο, θα
υπάρχει η δυνατότητα για τους συνταξιούχους και τους δικαιούχους οικογενειακών
επιδομάτων να τις παραλάβουν από τον Ανταποκριτή, ο οποίος θα μπορεί να εκτυπώσει την
ενημερωτική επιστολή μέσω της ειδικής εφαρμογής.
Επιπλέον μόνο για τους συνταξιούχους υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφούν και με τα
στοιχεία που αναγράφονται στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων του πρώτου εξαμήνου του
2012, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ίδιοι από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr)
μέσω της Υπηρεσίας “Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων” ή οι Ανταποκριτές
μέσω της αντίστοιχης Εφαρμογής των Ανταποκριτών.
Όλες οι ανωτέρω διαδικτυακές εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα κάθε Ανταποκριτής να έχει πρόσβαση στο σύνολο του Μητρώου Συνταξιούχων
και του Μητρώου Δικαιούχων Οικογενειακών Επιδομάτων και όχι μόνο στα Μητρώα του
Δήμου του.
Επισημαίνουμε ότι, αν μέχρι 30/11/2012 οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι οικογενειακών
επιδομάτων :
α) δεν έχουν καταγραφεί στις Τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ ή κατά περίπτωση στον Ανταποκριτή του
ΟΓΑ και
β) δεν έχουν δηλώσει το σωστό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ τους στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ,
από το μήνα Ιανουάριο του 2013 θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία προσβάλουν και θίγουν πρόσωπα θα διαγράφονται.
Ανώνυμα μηνύματα που θα θίγουν επώνυμα άτομα θα διαγράφονται.
Σας προσκαλούμαι σε έναν διάλογο απόψεων και θέσεων για ένα καλύτερο μέλλων της ιδιαίτερης πατρίδος μας.