Σελίδες

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Πεπραγμένα ΜΚΟ "Οι Φίλοι του Πολιτισμού" για το έτος 2014 στην περιφέρεια Κορυτσάς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014.

Δυνάμει τοῦ ὑπαρίθ. 189/16-3-2015 ἡμετέρου πρακτικοῦ τό Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχον ἔμπροσθέν του ὅλα τά τηρούμενα ἀρχεῖα τοῦ Συλλόγου, ἤτοι βιβλίον Πρακτικῶν, βιβλίον ἐσόδων –ἐξόδων, φάκελλον εἰσερχομένων-ἐξερχομένων ἐγγράφων, πρωτόκολλον κτλ , συνέταξεν τὴν κατωτέρω περιληπτικὴν ἔκθεσιν πεπραγμένων ἔτους 2014, τὴν ὁποίαν ἀπέστειλε εἰς τοὺς ἁρμοδίους καὶ δημοσιοποίησεν εἰς  τὰ μέλη του καὶ ὅποιον δήποτε θέλει τὴν πληροροφόρησίν του διὰ τὰ τεκτενόμενα ἐν Βορείω Ἠπείρω ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν γένει δραστηριότητά μας. 

Μὲ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν πρεσβείαν τοῦ προστάτου τοῦ συλλόγου Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου η ΄Ἔκθεσις ἔχει ὡς κάτωθι:

1. Ὁ Σύλλογός μας ὡς  μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωσις (Μ.Κ.Ο.) ἐλειτούργησεν ἄψογα μὲ βάσιν τὸ καταστατικόν του συλλόγου καὶ ἔφερεν εἰς πέρας θεάρεστον ἔργον μὲ τὴν αὐτοθυσίαν τοῦ Δ.Σ. καὶ τῶν μελῶν του, συμπαραστατούμενος ἀπὸ πολλοὺς φίλους ποὺ ἀγαποῦν τὸ ἔργον μας.

2. Πὰρ΄ὅλην τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν τῆς ἐποχῆς μας, ὁ σύλλογος μὲ πολλάς θυσίας ἐλειτούργησεν ὅλα τα Ἑλληνικὰ φροντιστήρια ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ ὄχι μόνον, εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Βόρειον ΄Ἤπειρον.

3. Ὅλα τα ἑλληνικὰ φροντιστήρια ἐλειτούργησαν ὑποδειγματικὰ χωρὶς κὰν νὰ γίνη ἕνας ἔλεγχος ἀπὸ τὸ Δ.Σ. λόγω ὀρθοπεδικῆς ἐγχειρήσεως τοῦ προέδρου μας. Ἡ αὐτοθυσία τῶν ἐκεῖ ἐκπαιδευτικῶν μας ἦταν ὑποδειγματικὴ καὶ ἔφερεν καρποὺς ἤτοι πολλὰ παιδιὰ θὰ ἀποσταλλοῦν τὸ τρέχον ἔτος διὰ ἐπάρκειαν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης  μὲ  ἐξετάσεις εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Τιράνων Ἀλβανίας.

4. Εἰς τὸ κεντρικὸν σχολεῖον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ τῆς Κορυτσᾶς διεθέσαμεν μίαν δασκάλαν παρὰ τὴν δυσλειτουργία του.

5. Ὁ Σύλλογός μας ἐσυνεργάσθη μὲ πολλοὺς φορεῖς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος διὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ ὅλου ἱεραποστολικοῦ ἔργου κατὰ τὸ ἔτος 2014. Ἀμέριστος ἦτο ἡ βοήθεια τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης π. ΑΝΘΙΜΟΥ, ἐνθέρμου πατριώτου καὶ στηρίγματος τοῦ Ἔθνους μας.

6. Ἡ συνεργασία μας μὲ Ι. Μονάς, Ι.  Ναούς, Συλλόγους Μ. Κ. Ο., μὲ τοὺς καθηγητᾶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ,κ. Ἀθανάσιον Καραθανάσην, κ. Μιχαὴλ Τρίτον, ἦταν συχνὴ καὶ ἀποτελεσματική.

7. Ἡ συνεργασία μας εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Βόρειον Ἤπειρον μὲ τοὺς τοπικοὺς φορεῖς ἦταν πολλὴ καλὴ . Ὑποδειγματικὴ ἡ συνεργασία μας μὲ τὸν πρόεδρον τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ Κορυτσᾶς κ.  Γρηγοράκην Καραμέλιον , τοὺς ἱερεῖς τῆς Ι. Μητροπόλεως Κορυτσᾶς, τὸν καθηγητὴν Πανεπιστημίου Κορυτσᾶς κ. Βασίλειον Τούσην κ.α.

8. Ὁ Σύλλογός μας ἐσυνεργάσθη μὲ τὸ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ κέντρον Ὑγείας, τὸν διευθυντὴν νοσηλείας ἀσθενῶν κ. Κων.Χατούπην , τοὺς ἰατροὺς κ. ΚΑΝΕΛΛΟΝ ΚΩΝ/ΝΟΝ  χειροῦργον καθηγητὴν τῆς ἰατρικῆς τοῦ Α. Π. Θὲσ/κὴς καὶ τὸν ἀναισθησιολόγον ἰατρὸν κ. ΝΕΣΤΩΡΑΝ ΚΑΛΛΙΝΤΖΗΝ , οἱ ὁποῖοι ἄνευ χρηματικῆς ἀμοιβῆς ἐχειρούργησαν τὴν ἐκ Κορυτσᾶς ἐκπαιδευτικόν μας, δασκάλαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Φροντιστηρίου Ρεμπετσίου Κορυτσᾶς, κ. Δήμητραν Πάνη-Θωμά. Τὸ Διαβαλκανικὸν κέντρον Ὑγείας Θεσσαλονίκης ἐμείωσε κατὰ ἓν τρίτον τῶν ἐξόδων νοσηλείας τῆς ἐν λόγω διδασκαλίσσης μας.


9. Καὶ τὸ ἔτος 2014 διὰ συνεχὴν πολλοστὴν φορᾶν ἡ προσφορὰ ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ἐκλεκτοῦ μέλους μας κ. Χαραλάμπους Φρόνη χειρουργοῦ ἰατροῦ, στρατηγοῦ ἐ.α. , ἦτο ἀμέριστος χωρὶς καμίαν ἐντελῶς ἀμοιβὴν διὰ τοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρώτας.
10. Ἡ συνεργασία καὶ προσπάθεια τοῦ ἐπικεφαλῆς ἐκεῖ ἐκπαιδευτικοῦ μας κ. Θεμιστοκλέους Μπάμπουλλα διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν Ἑλληνικῶν Φροντιστηρίων καὶ ὄχι μόνον ἦτο ὑποδειγματική.

11. Τὸ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ Θεσσαλονίκης στὶς δύσκολες αὐτὲς οἰκονομικὲς κρίσεις ἐστάθη ἀρωγὸς , διὰ πολλοστὴν συνεχὴν σχολικὴν χρονιὰν, διὰ τῆς ἀξίας καὶ ἐνθέρμου πατριωτίσσης κ. Ἰωάννας Φουντὰ . Τὸ Ἑλληνικὸν Φροντιστήριον Χοτσίστης  Κορυτσᾶς ἐλειτούργησεν μεθ΄ ὅλων των ἐξόδων , ὑπὸ τὴν χορηγίαν τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Θεσσαλονίκης.

12. Ὁ σύλλογός μας ἐσυνεργάσθη μὲ τὰ ἐκλεκτὰ μέλη τοῦ συλλόγου κ.κ. Μαρίαν σύζ.Ἀναστασίου Λιόλιου καὶ Ἀναστάσιον Λιόλιον οἱ ὁποῖοι συντηροῦν τὸν ἰδιωτικόν των  Ἱερὸν Ναὸν τῆς ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ Θεσ/κης, παραχωρημένο στὴν Ι.Μ. Θεσσαλονίκης,   ( καθαριότητα , φῶς νερό, κτλ). Τὰ ἔσοδα του μαζὶ μὲ τὸν μισθὸν τοῦ ἱερέως π. Ἐλευθερίου Καρακίτσιου διατίθενται διὰ τὰ Ἑλληνικὰ φροντιστήρια Ἀνατολικῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ὄχι μόνον.

13. Ὁ Σύλλογός μας μὲ τὴν συνεργασίαν φίλων Κορυτσαίων ἐλειτούργησεν τὴν ἰστοσελίδα  «www pelasgos koritsas.gr», μὲ δίγλωσα κείμενα εἰς τὴν Ἑλληνικὴν καὶ Ἀλβανικὴν  διάλεκτον πὰρ΄ὅλην τὴν ἀντίδρασιν τῶν ἐκεῖ φανατικῶν ἐθνικιστικῶν ἀλβανικῶν κύκλων ποὺ προσπάθησαν νὰ τὴν φιμώσουν.

14. Ὁ Σύλλογός μας κατὰ τὸ ἔτος 2014 ἐχορήγησεν δύο ὑποτροφίας σχολικοῦ ἔτους 2014-2015,  ποσοῦ «800» εὐρώ, εἰς τὰς φοιτητρίας κ. Ἐλισσάβετ Ἰω. Πάνη καὶ κ.  Μαρίναν παπὰ-Μιχαὴλ Λάραν  νὰ σπουδάσουν ἀλβανικὴν φιλολογίαν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Κορυτσᾶς .( βλ. ἀποδ. 2658-8-2014 και2659/22-8-2014  ).

15. Ὁ Σύλλογός μας ἐχορήγησεν ὑποτροφίαν ΕΠΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗ εἰς τὸ Πάντειον Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, ποσοῦ «600» εὐρώ, εἰς τὸν Κορυτσαῖον Ἰορδάνην Γιώργην , τὴν ὁποίαν ἐπλήρωσεν τὸ ἐκλεκτὸν μέλος τοῦ συλλόγου κυρία Μ.Ε.Ρ

16.Ὁ Σύλλογός μας ἐχορήγησεν ὑποτροφίαν εἰς τὴν φοιτήτριαν ἐκ Κορυτσᾶς κ. Ἰω. Π.( βλ. ἀπόδ. 2578/3-4-2014.

17. Ὁ Σύλλογός μας ἐχορήγησεν οἰκονομικὴν βοήθειαν σὲ ὑπεργήρους ὁμογενεῖς των ὁποίων τὴν σύνταξιν ἔκοψεν τὸ Ἑλληνικὸν κράτος. ( βλ. ἀπὸδ΄ 2550/30-1-14).

18. Ὁ Σύλλογός μας ΕΔΩΡΙΣΕΝ ΑΥΓΑ κατὰ τὸ Πάσχα τοῦ 2014( 100 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Γεννήσεως Θεοτόκου Πατριαρχικῶν Θεσσαλονίκης, 300  σὲ ἄπορες οἰκογένειες , στὸ ἀστυνομικὸν Τμῆμα Ἀλλοδαπῶν Δωδεκανήσου Θεσσαλονίκης 100, στὸ συσσίτιον ἀπόρων, Ι. Ναοῦ Προφήτου Ἠλία Πυλαίας 300, ( βλ. ἀπόδ. 2580/18-4-2014,   ἄπ.2610/30-4-14, καὶ 2625/ 30-5-2014).

19. Ὁ Σύλλογός μας ἐχορήγησεν καυσόξυλα εἰς ἀπόρους χήρας ( Βλ. ἀπόδ. 2583/16-4-14, 2690/24-11-2014,2709/1712-2014).

20. Ὁ Σύλλογός μας ἔδωσεν δέματα εἰς ἀπόρους το ΠΑΣΧΑ 2014, βλ. ἀπόδ. 2588/19-4-2014 καὶ 2708/ 17-12-2014.

21. Ὁ Σύλλογός μας ἐχορήγησεν ἐν ποσὸν διὰ τὸ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΝ τραπέζι τῶν ἱερέων μας εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Βόρειον ΄Ἤπειρον .(βλ. ἀπόδ. 2601/19-4-2014, ἄπ, 2602/19-4-2014, ἄπ. 2603/19-4-2014, ἀπόδ. 2604/19-4-2014, 2605/19-4-2014, ἀπόδ. 2699/812-2014, ἀπόδ. 2700/812-2014, ἀπόδ. 2701/8-12014.)

22. Ὁ Σύλλογός μας ἐχορήγησεν οἰκονομικὴν βοήθειαν εἰς ἀναξιοπαθοῦντας ἀδελφοὺς Βορειοηπειρώτας εἰς τὴν περιφέρειαν Κορυτσᾶς ( βλ. ἀπόδ. 2567/10-3-2014, ἀπόδ.  2598/19-4-2014, ἀπόδ.  2606/19-4-2014  ).

23. Ὁ Σύλλογός μας ἐβοήθησεν οἰκονομικὰ χήρας ἀπόρους ( βλ. ἀπόδ. 2620/18-5-2014).

24. Ὁ σύλλογός μας ἐκάλυψεν ἔξοδα νοσηλείας εἰς τοὺς ἐκπαιδευτικούς μας στὴν Ἀνατολικὴν Βόρειον ΄Ἤπειρον ( βλ. ἀπόδ. 2624/29-5-2014, ἀπόδ. 2649 / 29-6-2014,  ἀπόδ. 2654/ 17-7-2014, ἀπόδ. 2657/26-8-2014,   ἀπόδ. 2677/5-10-2014,  ἀπόδ. 2678/ 16-5-2014, ἀπόδ. 2681/21-10-2014).

25. Ὁ Σύλλογός μας ἦλθε ἀρωγὸς χρηματικὰ καὶ ἠθικὰ σὲ πάσχοντας Συνέλληνες (βλ. ἀπόδ. 2620/18-5-2014, ἀπόδ. 2619/16-5-2014, ἀπόδ. 2711/21-12-2014, ἀπόδ. 2716/25-12-2014). 

26. Ὁ Σύλλογός μας παρευρέθη εἰς τὴν κηδείαν τῆς ἀγαπητῆς μας μακαριστῆς πρεσβυτέρας Σοφίας Παπὰ-Κώτσιου Νάκου στην Πόγιανη Κορυτσάς , καὶ κατέθεσεν ἕνα ποσὸν ἐξόδων τῆς ἐξοδίου της. (βλ. ἀπόδ. 2642/10-6-2014).

27. Ὁ Σύλλογός μας συμμετεῖχε εἰς τὴν βάπτισιν τῆς δασκάλας μας στὸ Λεσκοβίκι κ. Ἀγγελικῆς Ἐλευθερίου Ντάγκα. ( βλ. ἀπόδ. 2645/ 29-6-2014/).

28. Ὁ Σύλλογος μᾶς ἦλθε ἀρωγὸς εἰς ἀπόρους φοιτητρίας Βορειοηπειρώτισσες ( βλ. ἀπόδ. 2648/29-6-2014, ἀπόδ, 2655/19-7-2014, ἀπόδ. 2707/ 16-12-2014).

29. Ὁ Σύλλογός μας ἐξέδωσε ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τσέπης διὰ τὸ ἔτος 2015, εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ ἰατροῦ Παναγιώτου Λαμπανάρη, ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ, τῶν Ἑλληνικῶν Φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης καὶ ὄχι μόνον, εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Βόρειον ΄Ἤπειρον ἐδῶ καὶ  μίαν εἰκοσαετίαν . ( βλ. ἀπόδ. 2679/17-10-2014).

30.  Ὁ Σύλλογός μας ἐχορήγησεν ὑποτροφίαν ἐρεύνης στὴν Κεντρικὴν καὶ Δυτικὴν Βόρειον ΄Ἤπειρον εἰς τὸν Σάββαν Χάρ, Ἰακωβίδην , ποσοῦ « 500» εὐρὼ , ΕΠΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗ . 

31. Ὁ Σύλλογός μας συνέταξεν καὶ ἐξέδωσεν κατὰ τὸ τρέχον ἔτος 2014 τὴν ἐφημερίδαν « ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ, ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΝ, ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΝ ,ΒΑΛΚΑΝΟΝ, ΓΛΥΣΤΡΑ, ΚΑΙ ΓΚΟΥΛΦΑΡΙΟΝ» Ἀσπροποτάμου Τρικάλων γενέτειρες πολλῶν μελῶν τοῦ συλλόγου μας .

32. Ὁ Σύλλογός μας ἦλθε ἀρωγὸς καὶ συμπαραστάτης εἰς τὸν φυλακισμένον ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΧΡΙΔΩΝ Μακαριώτατον κ.κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ( βλ. ἀπόδ. 2706/16-12-2014) .

33. Ὁ Σύλλογός μας ἀπεδέχθη τὴν ἀνιδοτελὴν  προσφορὰν τῆς οἰκογενείας, Γεωργίου , Αἰκατερίνης, Οὐρανίας Μανασῆ καὶ Ὑπαπαντῆς Δέλλιου - Κλειδαρὰ , διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Φροντιστηρίου Τσιφλικίου Κορυτσᾶς. ( βλέπ. Πρακτ. 177/14-9-2014 θ. βὸν ).

34. O Σύλλογός μας ἐσυνεργάσθη μὲ τὴν φιλοπάτριδα Διοικητὴν τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀλλοδαπῶν Δωδεκανήσου Θεσσαλονίκης κ. Εὐστρατίαν Φουτζιτζὴ τοῦ ἀξίου ὑποδιοικητοῦ κ. Ἐλευθερίου Ἐλευθεριάδη , διὰ θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς ἁρμοδιότητός των. Διορατικοὶ καὶ καταξιωμένοι ἀξιωματικοὶ μὲ σύνεσιν  ὑπευθυνότητα καὶ ὑπομονὴν ἔφερον  εἰς πέρας δυσκόλους ὑποθέσεις .Λαμπρύνουν τὴν ΕΛ.ΑΣ. καὶ τοὺς ἀνήκει δημόσιος ἔπαινος.
Ἒπ΄ ἀγαθῶ φιλτάτης Πατρίδος Ἑλλάδος καὶ Μητρὸς Ὀρθοδόξου Πίστεως συνετάγη ἡ παροῦσα περιληπτικὴ ἔκθεσις πεπραγμένων τοῦ συλλόγου , ὑπογράφεται ὡς ἕπεται.

                                        ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 Ὁ πρόεδρος                               
Τ.Σ.-Τ. Υ.                                     
π. Ελευθ.Καρακίτσιος       

πρωτ/ρος-καθηγητής Δρ.Θ.                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία προσβάλουν και θίγουν πρόσωπα θα διαγράφονται.
Ανώνυμα μηνύματα που θα θίγουν επώνυμα άτομα θα διαγράφονται.
Σας προσκαλούμαι σε έναν διάλογο απόψεων και θέσεων για ένα καλύτερο μέλλων της ιδιαίτερης πατρίδος μας.